ESG kontroller

En ESG-kontroller, eller Environmental, Social, and Governance controller, har som huvudsaklig uppgift att övervaka och säkerställa att ett företag eller en organisation följer de principer och riktlinjer som rör miljömässig hållbarhet (Environmental), socialt ansvarstagande (Social), och god företagsstyrning (Governance). Deras arbete syftar till att säkerställa att företaget integrerar ESG-aspekter i sina verksamhetsbeslut och affärsstrategi. Nedan är några av de viktigaste uppgifterna som en ESG-kontroller kan utföra:

 1. Upprätta och implementera ESG-riktlinjer: ESG-kontrollern arbetar ofta med att utveckla företagets ESG-policy och riktlinjer. De ser till att dessa riktlinjer är anpassade till företagets verksamhet och mål.

 2. Mätning och rapportering av ESG-prestanda: ESG-kontrollern övervakar och mäter företagets prestation inom miljö, socialt ansvar och företagsstyrning. Detta inkluderar att samla in data, analysera resultat och rapportera dem till ledningen och externa intressenter som investerare och samhället.

 3. Riskhantering: ESG-kontrollern kan identifiera och hantera ESG-relaterade risker som kan påverka företagets ekonomiska prestanda och rykte. De hjälper till att utveckla strategier för att hantera dessa risker.

 4. Integrering av ESG i affärsstrategi: ESG-kontrollern arbetar med att integrera ESG-aspekter i företagets övergripande affärsstrategi och beslutsfattande. De kan också föreslå initiativ och projekt som främjar hållbarhet och socialt ansvar.

 5. Kommunikation med intressenter: ESG-kontrollern är ofta ansvarig för att kommunicera företagets ESG-prestation till externa intressenter, inklusive investerare, revisorer och samhället. Det kan inkludera att skapa årsredovisningar eller hållbarhetsrapporter.

 6. Utbildning och medvetenhet: Att utbilda och skapa medvetenhet inom organisationen om vikten av ESG-frågor är en viktig uppgift. ESG-kontrollern kan utbilda anställda och ledning om ESG-principer och deras roll inom organisationen.

 7. Följa regler och standarder: ESG-kontrollern säkerställer att företaget följer relevanta lagar, regler och ESG-standarder som kan gälla för deras bransch eller verksamhet.

Sammanfattningsvis är en ESG-kontroller en nyckelperson inom ett företag eller en organisation som ansvarar för att främja och implementera hållbarhets- och ansvarsfulla affärsprinciper, övervaka företagets prestation inom dessa områden och kommunicera resultaten till relevanta intressenter. Deras arbete är viktigt för att säkerställa att företaget är hållbart och ansvarsfullt i sina verksamhetsbeslut och att det kan möta de ökande kraven från investerare och samhället när det gäller ESG-frågor.

Utbildning

För att bli en ESG-kontroller är det viktigt att börja med en stark grundutbildning redan på gymnasiet och därefter fortsätta till högre utbildning. Här är några steg du kan ta under och efter gymnasiet för att förbereda dig för en karriär som ESG-kontroller:

 1. Gymnasieutbildning: Under gymnasietiden kan du börja bygga en stark akademisk grund. Fokusera på ämnen som ekonomi, företagsekonomi, naturvetenskap eller samhällsvetenskap, eftersom dessa ämnen ger en bra grund för att förstå företagsverksamhet och hållbarhetsfrågor.

 2. Extracurricular aktiviteter: Engagera dig i extracurricular aktiviteter som kan ge dig en bredare förståelse för samhälls- och miljöfrågor. Du kan delta i miljöklubbar, volontärarbete, eller delta i projekt relaterade till socialt ansvarstagande.

 3. Förbered dig för högre utbildning: Efter gymnasiet kan du överväga att fortsätta din utbildning genom att ansöka till en kandidatexamen (grundutbildning) inom områden som företagsekonomi, hållbarhetsstudier, miljövetenskap eller liknande. Detta kräver att du tar högskoleförberedande kurser under gymnasiet.

 4. Sök praktikplatser och deltidsjobb: Under din kandidatexamen kan du söka praktikplatser eller deltidsjobb inom organisationer eller företag som är engagerade i ESG-området. Detta ger dig praktisk erfarenhet och hjälper dig bygga ditt CV.

 5. Fortsätt till avancerad utbildning: Om du vill fördjupa din kompetens och öka dina möjligheter inom ESG-området kan du överväga att fortsätta till avancerad utbildning som en masterexamen eller ett examensprogram inom hållbarhetsstyrning, företagsstyrning eller liknande ämnen.

 6. Certifieringar och professionell utveckling: Efter din högre utbildning kan du överväga att få ESG-relaterade certifieringar som Certified ESG Practitioner (CESGP) eller Chartered Financial Analyst (CFA) med en inriktning på ESG. Fortsätt att utveckla din kompetens genom kurser och professionell utveckling.

 7. Bygg nätverk och sök jobb: Anslut dig till ESG-nätverk och delta i branschevenemang för att bygga upp ditt professionella nätverk. Sök jobb inom ESG-området och använd ditt nätverk och din utbildning för att få en fot in i branschen.

Sammanfattningsvis, med en stark grundutbildning på gymnasiet och fortsatt utbildning inom relevanta ämnen, praktisk erfarenhet och kontinuerlig kompetensutveckling, kan du förbereda dig för en framgångsrik karriär som ESG-kontroller eller inom andra roller inom hållbarhetsområdet. Det är viktigt att vara engagerad och passionerad för att bidra till att göra företag och organisationer mer hållbara och ansvarstagande.

Jobb

Som ESG-kontroller kan du arbeta inom en rad olika organisationer och branscher där det finns ett behov av att hantera och integrera miljömässiga, sociala och styrningsfrågor. Här är några exempel på platser där du kan hitta jobb som ESG-kontroller:

 1. Företag: Många stora och medelstora företag har etablerade ESG-avdelningar eller ansvariga för ESG-frågor. Du kan arbeta inom företagsvärlden och hjälpa till att utveckla och implementera ESG-strategier och rapporteringssystem.

 2. Investeringsfonder och kapitalförvaltare: ESG är en viktig faktor för investerare som vill integrera hållbarhetsaspekter i sina investeringsbeslut. Du kan arbeta för investeringsfonder, kapitalförvaltare eller hedgefonder och hjälpa dem att bedöma ESG-risker och möjligheter i sina portföljer.

 3. Konsultföretag: Konsultföretag specialiserade på hållbarhetsrådgivning och ESG-tjänster anställer ofta ESG-kontroller. Du skulle då arbeta med olika klienter för att utveckla och implementera hållbarhetsstrategier och rapportering.

 4. Regeringsorgan och myndigheter: Statliga och kommunala myndigheter samt internationella organisationer har ibland positioner för att övervaka och reglera ESG-frågor. Du kan arbeta med att utveckla och genomföra regler och riktlinjer för företag och organisationer.

 5. Ideella organisationer och NGO:er: Ideella organisationer och icke-statliga organisationer (NGO:er) som fokuserar på hållbarhet och socialt ansvar har ofta behov av ESG-experter för att driva sina initiativ och projekt.

 6. Forskning och akademi: Du kan också överväga att arbeta inom akademiska institutioner eller forskningscentra som bedriver studier och forskning om ESG-frågor.

 7. Banker och finansiella institutioner: Finansiella institutioner som banker och försäkringsbolag har ökat sitt fokus på ESG-frågor på grund av dess påverkan på finansiell stabilitet. Du kan arbeta inom riskhantering, företagsstyrning eller hållbarhetsavdelningar.

 8. Egen företagare och konsulter: Om du har den nödvändiga kunskapen och erfarenheten kan du överväga att starta din egen konsultverksamhet som erbjuder ESG-rådgivning och tjänster till olika klienter.

Det är viktigt att notera att ESG-kontroller kan ha olika roller och ansvarsområden beroende på arbetsgivaren och branschen. Vissa kan vara mer inriktade på att övervaka och rapportera ESG-prestanda, medan andra kan fokusera på att utveckla ESG-strategier och initiativ. Valet av arbetsgivare och arbetsmiljö kan påverka vilka specifika uppgifter du kommer att utföra som ESG-kontroller.