Fastighetsförvaltare

Fastighetsförvaltare eller fastighetsansvarig, har ansvar för att hantera och underhålla fastigheter, antingen för en enskild ägare, en fastighetsutvecklare, en fastighetsförvaltningsfirma eller ett företag. Rollen innefattar en mängd olika uppgifter och ansvarsområden för att säkerställa att fastigheten fungerar smidigt och att den ger ett positivt ekonomiskt resultat. Här är några av de vanliga uppgifterna och ansvarsområdena för en fastighetschef:

 1. Förvaltning och underhåll av fastigheten: En av de primära uppgifterna för en fastighetschef är att övervaka och underhålla fastigheten. Detta inkluderar att säkerställa att fastigheten är i gott skick, att reparationer och underhåll görs när det behövs, och att säkerheten och funktionen upprätthålls.

 2. Hyresavtal och uthyrning: Fastighetschefer är ansvariga för att hantera hyresavtal. Detta inkluderar att förhandla om hyresvillkor, marknadsföra fastigheten för att hitta nya hyresgäster, och hantera uthyrningen och uppsägningar av befintliga hyresgäster.

 3. Ekonomisk förvaltning: En viktig del av rollen är att hantera fastighetens ekonomi. Detta innebär att upprätta och övervaka budgetar, samla in hyror, hantera utgifter, och rapportera om ekonomisk prestanda till fastighetsägaren eller överordnade.

 4. Förhandla med leverantörer och entreprenörer: Fastighetschefer kan behöva förhandla med olika leverantörer och entreprenörer för att få de bästa priserna för tjänster som reparationer, underhåll, renhållning och säkerhetstjänster.

 5. Hantering av personal: I större fastigheter eller fastighetsportföljer kan fastighetschefer ha personalansvar och behöver rekrytera, utbilda och övervaka fastighetspersonalen, som till exempel vaktmästare eller fastighetstekniker.

 6. Förvaltningsrapportering: Fastighetschefer förväntas ofta förbereda rapporter om fastighetens prestanda och ekonomiska läge. Dessa rapporter används för att informera fastighetsägaren eller överordnade om fastighetens status.

 7. Följa lagar och regler: Fastighetschefer måste hålla sig uppdaterade om och följa alla relevanta lagar och regler som gäller för fastighetsförvaltning, inklusive hyreslagstiftning, byggnadsbestämmelser och miljöregler.

 8. Utvecklingsprojekt: I vissa fall kan fastighetschefer vara involverade i fastighetsutvecklingsprojekt. Detta kan innefatta att planera och genomföra ombyggnader, renoveringar eller expansioner av fastigheten.

 9. Kundrelationer: Fastighetschefer hanterar ofta relationer med hyresgäster och måste vara tillgängliga för att svara på deras frågor och lösa eventuella problem eller klagomål.

Sammanfattningsvis har en fastighetschef en viktig roll i att säkerställa att fastigheter fungerar smidigt, är lönsamma och uppfyller de behov och förväntningar som fastighetsägare och hyresgäster har. Rollen kräver en bred uppsättning färdigheter inom fastighetsförvaltning, ekonomi, kommunikation och projektledning.

Utbildning

För att arbeta som fastighetsförvaltare eller fastighetsansvarig, krävs vanligtvis en kombination av utbildning, erfarenhet och kompetens inom fastighetsförvaltning och relaterade områden. Här är några utbildningsvägar och kompetenser som kan vara användbara för att förbereda sig för en karriär som fastighetschef:

 1. Kandidatexamen i fastighetsförvaltning eller relaterade ämnen: Många fastighetschefer börjar med en kandidatexamen i fastighetsförvaltning, fastighetsutveckling, fastighetsekonomi eller ett liknande ämne. Denna utbildning ger en grundläggande förståelse för fastighetsmarknaden, hyresjuridik, fastighetsvärdering och förvaltningsprinciper.

 2. Fortbildning och certifieringar: Efter att ha slutfört en kandidatexamen kan det vara fördelaktigt att följa upp med fortbildning och certifieringar inom fastighetsförvaltning. Exempel på relevanta certifieringar inkluderar Certified Property Manager (CPM) och Real Property Administrator (RPA).

 3. Praktikplatser och arbetslivserfarenhet: Att skaffa praktikplatser eller arbetslivserfarenhet inom fastighetsförvaltning är viktigt för att bygga praktisk kunskap och få insikt i branschen. Det kan också vara ett sätt att skapa kontakter och nätverk.

 4. Juridiska och hyresmässiga kunskaper: Fastighetschefer måste ha en god förståelse för hyresjuridik, fastighetslagar och regleringar, samt förhandlingsteknik. Detta kan inkludera att ta juridiska kurser som är relevanta för fastighetsförvaltning.

 5. Finansiell förståelse: Eftersom fastighetschefer är ansvariga för att hantera fastighetens ekonomi, är det viktigt att ha en stark finansiell förståelse. Kurser inom ekonomi och finans kan vara användbara.

 6. Kommunikationsfärdigheter: Eftersom fastighetschefer ofta interagerar med hyresgäster, leverantörer och andra intressenter, är utmärkta kommunikationsfärdigheter viktiga. Detta inkluderar både skriftlig och muntlig kommunikation.

 7. Teknisk kompetens: Många fastighetsförvaltningsuppgifter involverar användning av fastighetsförvaltningsprogram och mjukvara. En grundläggande förståelse för teknik och programvara är därför fördelaktig.

 8. Ledningsfärdigheter: Fastighetschefer måste vara bra ledare och kunna hantera personal om det är en del av deras ansvar. Ledningskurs eller utbildning kan vara användbar.

Det är viktigt att notera att det inte finns en enda fast utbildningsväg för att bli fastighetschef. Många individer inom yrket har olika bakgrunder och utbildningar. Vad som är mest relevant kan variera beroende på arbetsgivarens krav och arbetsmiljön. För att förbättra dina möjligheter att bli en framgångsrik fastighetschef är det viktigt att bygga en stark kunskapsbas och få praktisk erfarenhet inom området.

Jobb

Som fastighetsförvaltare kan du arbeta inom olika sektorer och typer av fastighetsförvaltning, beroende på dina intressen, utbildning och erfarenheter. Här är några platser där fastighetschefer ofta finner anställning:

 1. Kommersiella fastigheter: Många fastighetschefer arbetar inom kommersiell fastighetsförvaltning. Detta kan inkludera kontorsbyggnader, köpcentrum, industriparker och andra kommersiella fastigheter. De ansvarar för att hantera och underhålla fastigheterna samt att förhandla med hyresgäster.

 2. Bostadsfastigheter: Fastighetschefer som arbetar inom bostadsfastighetsförvaltning hanterar vanligtvis lägenheter, bostadsrättsföreningar eller bostadshyreshus. De ser till att fastigheterna är i gott skick, att hyresavtalen följs och att hyresgästernas behov tas om hand.

 3. Offentliga fastigheter: Vissa fastighetschefer arbetar inom offentlig sektor och är ansvariga för att förvalta och underhålla offentliga fastigheter som skolor, sjukhus, kommunala byggnader och parker.

 4. Fastighetsutvecklingsföretag: Inom fastighetsutvecklingsföretag är fastighetschefer involverade i utvecklingsprojekt från början till slut. De kan ansvara för att hantera projektplanering, byggprocessen och sedan förvalta fastigheten efter färdigställandet.

 5. Fastighetsförvaltningsföretag: Fastighetsförvaltningsföretag anställer fastighetschefer för att förvalta fastighetsportföljer åt sina klienter. Detta kan inkludera olika typer av fastigheter, från kommersiella till bostäder och industriella fastigheter.

 6. Egendomssyndikat och investeringsbolag: Inom denna sektor är fastighetschefer ansvariga för att hantera fastigheter som ägs av egendomssyndikat eller investeringsbolag. De ser till att fastigheterna genererar en god avkastning på investeringen.

 7. Egen företagare och fastighetsägare: Vissa fastighetschefer kan äga sin egen fastighetsportfölj och fungera som både fastighetsägare och fastighetschefer för sina egna investeringar.

 8. Konsultföretag: Fastighetskonsultföretag anställer fastighetschefer som kan arbeta som konsulter och erbjuda sina experttjänster till olika klienter, inklusive fastighetsutvecklare och fastighetsförvaltningsföretag.

Det är viktigt att notera att arbetsmiljön och ansvarsområdena för en fastighetschef kan variera beroende på arbetsgivaren och typen av fastigheter som han eller hon ansvarar för. Vissa fastighetschefer arbetar inom ett specialistområde, medan andra kan ha en bredare portfölj av fastigheter att hantera. Valet av arbetsgivare och sektor kan påverka vilka specifika uppgifter och utmaningar du kommer att möta som fastighetschef.