Tolk

En tolk är en professionell som faciliterar kommunikationen mellan personer som talar olika språk. Tolkningen syftar till att säkerställa att meddelanden förmedlas korrekt och tydligt mellan de två eller flera parterna som inte delar ett gemensamt språk. Här är några av de vanliga uppgifterna och ansvarsområdena för en tolk:

 1. Muntlig tolkning: Den mest grundläggande uppgiften för en tolk är att tolka talat språk i realtid. Tolkningen kan vara simultan, där tolken översätter samtidigt som talaren talar, eller konsekutiv, där tolken översätter efter att talaren har avslutat sitt tal. Muntlig tolkning används ofta vid möten, konferenser, domstolsförhandlingar och medicinska besök.

 2. Skriftlig tolkning: En tolk kan också utföra skriftlig tolkning genom att översätta skriftliga texter eller dokument från ett språk till ett annat. Detta kan inkludera översättning av officiella dokument, juridiska handlingar eller affärsdokument.

 3. Specialiserad tolkning: Vissa tolkar är specialiserade inom specifika områden, som medicinsk tolkning, juridisk tolkning, teknisk tolkning eller konferenstolkning. Dessa specialiseringar kräver djupare kunskap inom det relevanta ämnesområdet och dess specifika terminologi.

 4. Kulturell medvetenhet: Tolkar måste vara medvetna om och respektera kulturella skillnader för att effektivt förmedla budskapet. Förståelsen av kulturella nyanser och normer är avgörande för att undvika missförstånd och underlätta en smidig kommunikation.

 5. Neutralitet och konfidentialitet: Tolkar förväntas vara neutrala och opartiska under tolkningen och måste upprätthålla konfidentialitet. De bör inte lägga till eller ta bort information utan att endast överföra meddelandet så exakt som möjligt.

 6. Professionell etik: Tolkar förväntas följa höga etiska standarder. Detta inkluderar att avstå från att delta i några personliga eller professionella relationer med dem de tolkar för, samt att respektera sekretess och konfidentialitet.

 7. Forskning och förberedelse: Inför tolkningen kan det krävas forskning och förberedelse för att förstå ämnets terminologi och specifika begrepp. Detta gäller särskilt för specialiserade områden där detaljkunskap är nödvändig.

 8. Självutbildning och professionell utveckling: Eftersom språk och kulturella normer ständigt utvecklas, förväntas tolkar kontinuerligt förbättra sina språkkunskaper och hålla sig uppdaterade om förändringar inom sina specialiseringsområden.

Tolkar kan arbeta som frilansare, vara anställda av tolkföretag eller organisationer, eller vara anställda av regeringen för att tillhandahålla tolktjänster vid officiella evenemang eller vid kommunikation med icke svensktalande individer. De spelar en avgörande roll för att underlätta kommunikation och främja förståelse mellan människor från olika språkliga och kulturella bakgrunder.

Utbildning

Att bli tolk kräver ofta en kombination av språkkunskaper, formell utbildning och praktisk erfarenhet. Här är några steg du kan överväga, inklusive gymnasieutbildning:

Gymnasieutbildning:

 1. Språkliga studier: För att bli tolk är det viktigt att ha starka språkkunskaper. Därför kan du överväga att välja en inriktning på gymnasiet som fokuserar på språk, som det samhällsvetenskapliga programmet med språkval eller det humanistiska programmet med inriktning mot språk och litteratur.

 2. Internationell inriktning: Om det finns möjlighet, välj en gymnasieinriktning som har en internationell profil och ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i flera språk.

Eftergymnasial utbildning:

 1. Universitetsstudier: Många tolkar har en universitetsutbildning, vanligtvis i språkvetenskap, tolkning, översättning eller ett liknande ämnesområde. Det är vanligt att studera två eller flera språk under universitetsstudierna.

 2. Tolkutbildning: Det finns specifika tolkutbildningar på högskolenivå som fokuserar på att utveckla tolkfärdigheter och förståelse för tolkningsetik och professionell praxis. Dessa program kan vara inriktade på muntlig tolkning eller skriftlig tolkning.

 3. Språkkombinationer: Fokusera på att behärska två eller flera språk i hög grad, eftersom tolkar ofta arbetar mellan två eller flera språk. Valet av språkkombinationer beror på efterfrågan och dina personliga språkkunskaper.

 4. Specialisering: Du kan välja att specialisera dig inom ett specifikt område som medicinsk tolkning, juridisk tolkning, teknisk tolkning eller konferenstolkning beroende på ditt intresse och karriärmål.

 5. Praktik: Under dina studier och även efter avslutad utbildning är det viktigt att få praktisk erfarenhet genom praktikplatser och möjligheter att tolka i verkliga situationer.

Språkcertifiering och professionell medlemskap:

 1. Certifiering: Vissa tolkar väljer att få officiell certifiering från professionella organisationer, såsom att bli auktoriserad tolk. Denna certifiering kan öka din trovärdighet och konkurrenskraft på arbetsmarknaden.

 2. Medlemskap: Gå med i professionella organisationer för tolkar, som exempelvis ITI (Institute of Translation and Interpreting) eller andra organisationer som är relevanta för det land där du vill arbeta.

Att bli tolk kräver oftast inte bara formell utbildning utan också en kontinuerlig utveckling av dina språkkunskaper och tolkfärdigheter. Att delta i workshops, seminarier och konferenser inom ditt yrkesområde kan vara en del av din professionella utveckling som tolk.

Jobba som tolk

Tolkar kan arbeta inom en rad olika sektorer och branscher där det finns behov av kommunikation mellan personer som talar olika språk. Här är några platser där tolkar ofta hittar anställning:

 1. Tolkningsföretag: Många tolkar arbetar för specialiserade tolkningsföretag som erbjuder tolktjänster till olika branscher och organisationer.

 2. Sjukvård: Inom sjukvården är tolkar nödvändiga för att underlätta kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter som talar olika språk. Det kan vara vid läkarbesök, sjukhusvård eller vid medicinska procedurer.

 3. Rättsväsendet: Inom rättsväsendet används tolkar under rättegångar, förhör, juridiska möten och andra situationer där det krävs kommunikation mellan olika språk.

 4. Skolor och utbildningsinstitutioner: Tolkar kan arbeta inom skolmiljön för att underlätta kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar där det finns språkbarriärer.

 5. Konferenser och evenemang: Konferenstolkar arbetar vid olika evenemang, konferenser och möten där deltagarna talar olika språk. Detta kan inkludera internationella konferenser och affärsmöten.

 6. Företag och företagsmöten: I en globaliserad arbetsmiljö kan tolkar anställas av företag för att underlätta kommunikationen mellan medarbetare från olika delar av världen.

 7. Socialtjänst: Tolkar kan arbeta inom socialtjänsten för att stödja kommunikationen vid möten och samtal mellan tjänstemän och klienter med olika språkliga bakgrunder.

 8. Internationella organisationer: Tolkar kan anställas av internationella organisationer såsom FN, EU och andra liknande organisationer för att underlätta kommunikationen mellan medarbetare och representanter från olika länder.

 9. Media och television: Tolkar kan ibland användas inom mediebranschen, särskilt i nyhets- och reportagesituationer där det krävs tolkning av intervjuer eller inslag på olika språk.

 10. Turism och gästfrihet: I branscher som turism och gästfrihet kan tolkar användas för att hjälpa turister och besökare från olika länder att kommunicera med lokalbefolkningen.

Det är viktigt att notera att tolkar kan arbeta som frilansare och erbjuder sina tjänster på uppdragsbasis eller vara anställda av tolkningsföretag eller organisationer. Beroende på tolkens specialisering och färdigheter kan arbetsplatserna variera, och möjligheterna kan sträcka sig över olika sektorer och områden där det finns behov av interkulturell kommunikation.